10. Klasse

formål

Formålet med 10. klasse på Vordingborg Fri Fagskole er, dels at de unge opnår en yderligere afklaring med hensyn til valg af videre uddannelsesønsker, og dels at de unge opnår en yderligere faglig kvalificering til den ønskede ungdomsuddannelse.

Ligeledes er formålet, at de unge gennemgår en personlig og social udvikling, hvor de gør sig erfaringer og kan agere i fællesskaber, således at de opnår ansvarlighed i forhold til et sundt og aktivt liv.

mål

Undervisningen gennemføres på 10.-klasseniveau og sigter mod, at de unge aflægger prøver på FP10-niveau i fagene dansk, matematik og engelsk. Målet er også, at eleverne gøres studieparate og kan få en hverdag til at fungere. Det indebære eksempelvis, at de kan komme op om morgenen, møde rettidigt, være forberedte, planlægge et fornuftigt fritidsliv, holde orden på værelset, vasketøj, indkøb, økonomi ect.

Indhold

Ud over den almindelige undervisning vil der være forskellige særlige aktiviteter i løbet af skoleåret; det er fx skolerejser, introtur til Avnø, praktik, brobygning til ungdomsuddannelserne, fællestimer, gæstelærere, weekend- og aftenarrangementer, virksomhedsbesøg, matematiklakridser, terminsprøver, håndboldstævne, OSO, musik, madlavning, gallafest, drama, juleuge, virksomhedsuge, andre ud-af-huset-aktiviteter, mv.

gøremål

Undervisningen vil veksle mellem teoretisk undervisning og en mere praktisk tilgang til fagene. Teorien og den praktiske tilgang kobles i videst muligt omfang i undervisningen, således at det teoretiske fundament er på plads med henblik på videre uddannelse. Den praktiske tilgang gør, at det bliver vedkommende og meningsfuldt og kan bruges i en dagligdags sammenhæng.

perspektiv

I et samfundsmæssigt perspektiv sigtes der mod, at de unge rustes til at kunne tage en ungdomsuddannelse enten indenfor den gymnasiale eller den erhvervsfaglige retning, og at de unge bliver demokratiske borgere, der er i stand til at engagere sig i eget liv.

evaluering

Som undervisere er vi klare og tydelige i vores forventninger omkring elevernes arbejde og præstationer. Evalueringen bliver en integreret del af undervisningen og vil ikke kun være afsluttende for hvert delemne. Den vil veksle mellem mundtlig og skriftlig, men altid i en dialog mellem deunge og underviserne. Evalueringen vil være afstemt i forhold til de mål, som sættes for 10. klasse, samt de mål, som skolen og eleverne sætter i forhold til de sociale og personlige kompetencer.