VISION og vedtægter

Vordingborg Fri FagskoleS VISION

Vordingborg Fri Fagskoles vision er et afgørende arbejdsredskab for skolens udvikling. Visionen er udarbejdet gennem et fællesarbejde for alle interessenter for skolen. Deltagere har været: elever, forældre, bestyrelse og personalegruppen. Vi tilretter og reviderer visionen minimum en gang om året.

Vordingborg Fri FagskoleS VISION ER AT

Have 80-90 elever


Være et inkluderende miljø med en mangfoldighed af forskellige elever, hvoraf nogle har særlige behov, men som alle har gensidig glæde af hinanden

Have et pædagogisk grundprincip i den anerkendende pædagogik

Være baseret på livsstilsværdier med fokus på en god dagligdag med sundhed, kost, motion, idræt, almen dannelse, åndsliv, fællesskab samt hjemmets håndværk, kreativitet og design

Være et attraktivt miljø for både drenge og piger

Tilbyde relevante og aktiverende fritidstilbud, bl.a. håndværksmæssige og kreative aktiviteter samt sport og idræt

Udvikle og tilbyde flere skole-faglige tilbud til de forskellige elever

Være omstillingsparat og klar til at gå utraditionelle veje for at udvikle eleverne og hjælpe dem godt på vej ind i voksenlivet

Opfylde kravene til at være omfattet af det særlige taxametertilskud for husholdnings- og håndarbejdsskoler

Have domicil på Violvej

Udvikle samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner samt med erhvervsvirksomheder med henblik på at fremme elevens videre vej igennem uddannelsessystemet og ind i voksen- og arbejdslivet

Være synlig både lokalt og på landsplan

Udvikle tilbud om kurser i livsstil, kost, og motion mm. til andre end skolens elever

Udvikle tilbud rettet mod flersprogede med henblik på kulturel integration

Internt på skolen arbejder vi kontinuerligt på at opnå denne vision og opstiller mål for de aktiviteter og midler der er afgørende for dette:

Aktiviteter og midler:

Ledelse:
En bred kompetencemæssig sammensætning af den samlede ledelse, så den kan skaffe økonomiske midler, forvalte disse optimalt, synliggøre skolen, sikre den et godt image samt forhandle og overbevise beslutningstagere blandt politikere og myndigheder

En daglig ledelse, som sætter og kommunikerer tydelige mål, rammer og beslutninger, tydeligt følger op på beslutningerne, og som inddrager personalet, herunder motiverer personalet til selv at træffe beslutninger og agere, og som fremmer en effektiv teamorganisering

En ledelse, som med udgangspunkt i skolens idégrundlag, vision og strategi opstiller klare mål og styringsparamtre, mål for ressourceindsatser, resultater og effektivitet

Personale:
35-40 højt motiverede ansatte med relevante formelle uddannelser og med formåenhed til rummelighed, empati og situationsbestemt adfærd

Fælles pædagogisk grundholdning i den anerkendende pædagogik

Forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde, men med en dybtliggende forståelse for, accept af og formåenhed til en ressourcebaseret tilgang i forhold til den enkelte elev og dennes situation

Omstillingsparat og fleksibelt med hensyn til opgaver og arbejdstid

Indstillet på selv at tage ansvar og agere inden for kendte mål og rammer samt indstillet på at bidrage til udvikling af effektive, beslutningsorienterede og selvstyrende teams

En mere ligelig fordeling af personalet på kvinder og mænd

Tilbud:
Udvidelse af aktivitetstilbuddene til eleverne til bl.a. at omfatte flere ”drengetilbud” (medier, boksning, IT, værksteder mm.)

Mere aktiverende fritidstilbud

Flere fag-faglige tilbud

Ekstra indsats for flere stærke elever

Ekstra indsats for at sikre sammenhold blandt eleverne (Speakers’ Corner, Girl Power mm.)

Lokaler:
Om- og udbygning på Violvej gennem opkøb af naboejendomme og udvidelse mod Syd for etablering af faciliteter til ”drengeaktiviteter”, idræt, hobby, lydstudio, medieværksted og andre kreative udfoldelser

Kommunikation:
En effektiv markedsføring gennem uddannelsesmesser, synlighed i lokale aktiviteter samt udvikling af netværk med relevante sagsbehandlere og UU-vejledere

En aktiv og historiefortællende hjemmeside

Opprioritering af formel skriftlig rapportering til eksterne interessenter
Arbejde for sikring af et økonomisk grundlag gennem særlige statslige ordninger

Arbejde for udvikling af det lovgivningsmæssige grundlag for skolens virke
Udvikling af samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner
Kursusvirksomhed ”ud-af-huset”

Opfølgning og dokumentation:
Målinger af ressourceindsatser og resultater

Tilfredshedsmålinger blandt elever, forældre og henvisende myndigheder

Økonomistyring og anden ledelsesrapportering baseret på bl.a. aktivitets- og handlingsplaner, budgetmål og budgetkontrol

Benchmarking af resultater og eventuelt processer

Næste revidering vil være på et fællesmøde mellem personale og bestyrelse i januar 2015.

Godkendt af ministeriet 05.12.2005


Vedtaget på bestyrelsesmøde 18.11.2019 og 29.01.2020

Vedtægterne er offentligjort på skolens hjemmesiden onsdag den 29.01.2020